"HANA(Xj",11th pitch of Zinne-Saryosen , Tsurugidake
Photo: RYO SUGIYAMA